Fillitaade Kabaaru Lobbo 33-61

 

 

 • FKL baabuwol 33 (Annabaaku Esaaya e Mika)

 • FKL baabuwol 34 (Pinaaɗe Yaayaa e no Jibiriilu sapporii pinaaɗe Iisaa )

 • FKL baabuwol 35 ( Pinaaɗe Iisaa)

 • FKL baabuwol 36 ( Iisaa ley suudu dewal mawndu)

 • FKL baabuwol 37 ( No Iisaa lootiraa lootugal batisima)

 • FKL baabuwol 38 (No Ibiliisa ndaardi seytoraade Iisaa)

 • FKL baabuwol 39 ( Iisaa e taalibaaɓe mum)

 • FKL baabuwol 40 ( Banndol haala aawoowo)

 • FKL baabuwol 41 ( No Iisaa selliniri laddaaɗo)

 • FKL baabuwol 42 ( No Iisaa waltiniri henndu e no Iisaa ɲamminiri unujaaji joy gorko)

 • FKL baabuwol 43 ( No Iisaa haaldiri e Nikodemus)

 • FKL baabuwol 44 ( Lamndi Yaayaa faade e Iisaa)

 • FKL baabuwol 45 ( Iisaa woni ɲaamdu wuurnooru)

 • FKL baabuwol 46 ( Iisaa e dunkee'en sariya)

 • FKL baabuwol 47 ( Haala neesuuji )

 • FKL baabuwol 48 ( No Iisaa selliniri bonnguujo)

 • FKL baabuwol 49 ( No Iisaa wuurtiniri bii Jayrus e no sellirini debbo ɲawɗo)

 • FKL baabuwol 50 ( Iisaa wumtinii pinduɗo e mbumndam)

 • FKL baabuwol 51 (Banndol haala biddo kalkiido)

 • FKL baabuwol 52 ( Haala maayde Laajaru )

 • FKL baabuwol 53 ( No Iisaa sapporii maayde mum )

 • FKL baabuwol 54 ( Haala hiraande seniinde e no Iisaa nanngiraa)

 • FKL baabuwol 55 ( Tonteede Iisaa )

 • FKL baabuwol 56 ( No Iisaa immintiniraa)

 • FKL baabuwol 57 ( No Ruuhu Ceniido jipporii )

 • FKL baabuwol 58 ( No Filipa batisiri howruujo kaananke Ecopii)

 • FKL baabuwol 59 ( Baawɗe ley goonɗinal Iisaa Almasiihu )

 • FKL baabuwol 60 ( No Iisaa wartirta. No huunde fuu heyɗintinirte)

 • FKL baabuwol 61 ( Noddaango)