Écritures Saintes

Heɗo Puɗɗoode - Tawreeta

So aɗa yiɗi janngude walla heɗaade Linjiila Iisaa fuu aɗa waawi telesaarje appli Linjiila e Google Play.  Gaa woni adderesi Aadi Keyri Linjiila Iisaa Google Play   -   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wycliffe.fulfuldemaasina.linjiilaiisaa